FACUA.org
16
Inicio » 16 » Informes
Principis ètics
Principis ètics

FACUA.org - 21 - julio de 2009
Enviar a un amigo
Imprimir
Corregir noticia
Ver en versión sólo texto


FACUA i les organitzacions integrades en ella assumeixen de manera responsable la necessitat d'establir una sèrie de principis ètics en el seu funcionament i en les seves activitats, amb la finalitat de garantir el seu funcionament democràtic i la seva independència enfront dels interessos econòmics del mercat i els interessos polítics dels governs i partits polítics.

Per a això FACUA, ha establert la següent declaració de principis formada per deu punts que són d'obligat compliment per a totes les associacions de consumidors que desitgin formar part de la seva organització confederal.

1

Totes les organitzacions de consumidors pertanyents a FACUA participaran en les seves activitats i donaran suport la seva acció en defensa d'una societat mes justa i equitativa.

2

El seu règim d'actuació interna i la presa de les seves decisions correspondran a un funcionament democràtic, plural i participatiu i se sotmetran a les normes que regulen el dret d'associació i al règim jurídic vigent. 3

Mantindran absoluta independència davant organismes i institucions públiques, partits polítics, sectors empresarials, sindicats i altres agents socials i econòmics, en les seves actuacions de defensa dels legítims interessos dels consumidors i usuaris i dels seus drets. Aquesta independència no suposarà en cap cas una renúncia al foment del diàleg i la concertació amb aquests agents que ha de representar un pilar bàsic de la seva acció consumerista.

4

Fomentaran l'afiliació entre els ciutadans a la seva organització com via per al foment de l'autoorganització dels propis consumidors i com garant de l'autofinançament de les seves despeses corrents amb la finalitat d'aconseguir una autèntica independència en les seves actuacions en defensa dels drets dels consumidors i usuaris. El seu finançament provindrà de quotes dels seus associats i de les subvencions públiques, així com dels diferents serveis que puguin prestar als consumidors i usuaris.

5

Fomentaran la concertació amb els sectors empresarials per a la resolució dels conflictes i la millora del mercat en benefici dels consumidors i usuaris, sense rebre ajudes econòmiques per part d'empreses o agrupacions empresarials.

6

La igualtat és un principi fonamental en la concepció, objectius i comportament de FACUA pel que no discriminaran a cap persona per raons de sexe, orientació sexual, ideologia, creença religiosa o sota qualsevol prejudici racista, xenòfob o ètnic.

7

Les seves activitats es basaran en la defensa dels drets dels consumidors i usuaris, garantint el funcionament d'un local social, en el qual atendran consultes i reclamacions, denunciant públicament i amb rigor les actituds abusives o fraudulentes en el mercat.

8

Fomentaran pautes de consum responsable i sostenible, formant consumidors coneixedors dels seus drets, respectuosos amb el medi ambient i crítics amb les empreses que atemptin contra aquests preceptes.

9

Reclamaran a les administracions públiques el seu reconeixement com agents econòmics i socials per a assolir un major grau de legitimació en la seva intervenció en el mercat, i defensaran el seu dret a ser escoltades en totes aquelles matèries que afectin als consumidors i usuaris, a través dels tràmits d'audiència i a través de la participació institucional.

10

Donaran suport a FACUA en matèria de cooperació internacional i denunciaran els abusos i fraus que es produeixin per part de les empreses espanyoles i de la resta de la Unió Europea que operin en altres països amb menors nivells de protecció als consumidors i usuaris. Igualment fomentaran la defensa dels immigrants per a garantir el ple reconeixement dels seus drets, facilitant la seva integració en la societat.