FACUA reclama a Hisenda que retorni l'IRPF de la maternitat automāticament, sense necessitat de reclamar

La llei estableix que es pot fer d'ofici, recorda l'associaciķ. En cas de no efectuar així, un elevat percentatge de mares es quedaran sense recuperar els seus diners per desconeixement del seu dret.

FACUA reclama a Hisenda que retorni l'IRPF de la maternitat automāticament, sense necessitat de reclamar

FACUA-Consumidors en Acció reclama a María Jesús Montero, ministra d'Hisenda, que aquest organisme torni les quantitats de l'IRPF vinculades a la prestació de maternitat retingut indegudament d'acord a una recent sentència del Tribunal Suprem de manera automàtica, sense necessitat que les afectades es vegin obligades a reclamar-lo.

L'associació ha enviat un escrit a la ministra en què recorda que no hi ha impediment legal perquè l'Agència Tributària iniciï d'ofici la devolució dels ingressos indeguts, i que si obliga les afectades a reclamar-ho, hi haurà qui es quedin sense unes quantitats que els corresponen legítimament per desconeixement o falta de temps per poder realitzar la reclamació. FACUA recorda que per tornar les quantitats Hisenda només ha de notificar a les usuàries la quantitat que se'ls reemborsarà perquè li comuniquin el seu compte bancari i, si escau, reclamin si consideren que l'import no és correcte.

El Tribunal Suprem ha indicat en una sentència recent que les prestacions per maternitat atorgades per la Seguretat Social no es poden veure gravades per l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) . Així, la sentència de la Sala Tercera recull en el seu Fonament Jurídic tercer que "la prestació per maternitat pot incardinar-se en el supòsit que preveu el paràgraf tercer de la lletra h de l'article 7 de la LIRPF, i per això el recurs de cassació ha de ser desestimat i establir com doctrina legal que "les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques".

FACUA recorda que la retenció indeguda de l'IRPF en la prestació de maternitat afecta prop d'un milió de contribuents, dels que l'Agència Tributària ja té tota la informació necessària per procedir a la devolució, sense necessitat de confrontar ni recopilar més dades. Així, l'article 221 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària recull en el seu apartat primer, lletra b), que "el procediment per al reconeixement del dret a la devolució d'ingressos indeguts s'iniciarà d'ofici o a instància l'interessat, en els següents supòsits: b) Quan la quantitat pagada hagi estat superior a l'import a ingressar resultant d'un acte administratiu o d'una autoliquidació".

El reemborsament dels diners pot sol·licitar sempre que l'Agència Tributària no hagi practicat liquidació definitiva o provisional pel mateix motiu i que no hagin transcorregut quatre anys. És a dir, poden fer-ho només qui hagin percebut la prestació des de l'any 2014 fins a l'actualitat.

En qualsevol cas, l'associació ha posat a disposició de les afectades un formulari per a realitzar la reclamació davant l'Agència Tributària, disponible en aquest enllaç www.facua.org/13255.