El TS fixa que els ajuntaments han d'emetre un informe per evitar talls de subministrament a les famílies

Dissenteix així de la llei catalana de pobresa energètica i estableix que la manca del document que justifica l'impagament en una situació d'exclusió social no es tradueix automàticament que hi hagi risc.

El TS fixa que els ajuntaments han d'emetre un informe per evitar talls de subministrament a les famílies

El Tribunal Suprem (TS) ha fixat que per evitar el tall de subministraments a una família vulnerable cal que els ajuntaments emetin un informe que determini si l'impagament és degut a una situació d'exclusió social, ja que ha establert que, a diferència del que recull la llei catalana de pobresa energètica, els casos on els consistoris no presenten el dictamen no es tradueixen automàticament que la unitat familiar es troba en risc.

La Llei de Catalunya 24/2015 estableix a l'article 9.4 que la sol·licitud d'un informe als serveis socials obliga l'Administració a emetre el document en un període de quinze dies i precisa que "si transcorre aquest termini i no s'ha emès s'entén que la unitat familiar es troba efectivament en situació de risc d'exclusió residencial", cosa que impediria el tall del subministrament i permetria aplicar ajudes perquè la família no generi deutes.

En la sentència, a la qual ha tingut accés Europa Press, els magistrats han determinat que no n'hi ha prou amb el silenci dels ajuntaments, sinó que aquests sí que han d'emetre l'informe previst a la llei en el termini de quinze dies.

La Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa s'ha pronunciat així en estimar el recurs de cassació que va presentar Naturgy contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de no corregir la sentència del Jutjat que va inadmetre el seu cas contra l'Ajuntament de Sant Joan Despí.

L'elèctrica va preguntar a l'Alt Tribunal si la manca d'emissió de l'informe que determini si una unitat familiar es troba en situació d'exclusió social, es traduïa en una "inactivitat administrativa" o en un "silenci administratiu", és a dir, que la manca de resposta de l'Ajuntament equivalia a una resposta positiva.

Incompatible amb la Constitució

En sis folis, els magistrats han explicat que "el supòsit aquí examinat no es pot qualificar de silenci administratiu", perquè en cas de fer-ho es traduiria que l'energètica no només no pot tallar el subministrament per impagament, sinó que "tampoc no pot acudir a altres mitjans de prova per desvirtuar la presumpció legal que hi ha una situació de vulnerabilitat".

"Això seria, si més no, dubtosament compatible amb la previsió constitucional d'un procediment administratiu garantista (art. 105 de la Constitució) i, per descomptat, permetria als ajuntaments mitjançant simple omissió impedir una gestió eficaç del servei prestat per les entitats subministradores", ha assenyalat el tribunal per després insistir que el cost per a la companyia d'interpretar la llei en clau de silenci administratiu "seria desproporcionat".

Així doncs, el Suprem ha condemnat l'Ajuntament de Sant Joan Despí i ha d'emetre l'informe corresponent "en el termini de quinze dies després de la notificació d'aquesta sentència", que va signar els magistrats el 21 de juliol.