Política de privacitat i protecció de dades:

Segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, les dades de caràcter personal facilitades a FACUA per l'Usuari, seran tractades amb estricta confidencialitat i s'emmagatzemaran en un fitxer de dades de caràcter personal sota la titularitat FACUA, la finalitat és la de gestionar les seves consultes i denúncies, prestar-assessorament jurídic i tècnic, la participació en campanyes i rebre les nostres comunicacions i publicacions periòdiques.

L'Usuari es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en les dades declarades, de manera que FACUA pugui mantenir-les actualitzades en tot moment. El termini de conservació de les seves dades serà, segons la normativa vigent, de quatre anys una vegada sigui donat de baixa dels nostres fitxers.

Les dades que ens faciliti l'Usuari no seran, en cap cas, cedits amb fins comercials a cap empresa o institució. Les dades podran ser cedides a les nostres entitats col·laboradores per a la correcta execució de les activitats que FACUA porta a terme. També es poden cedir a les administracions públiques en cas de requeriment per part seva per a actuacions de comprovació o per a la presentació de denúncies i reclamacions en nom de l'Usuari. Mitjançant l'acceptació de la política de privacitat l'Usuari dóna el seu consentiment per a aquestes cessions, que mai es realitzaran per a finalitats diferents de les que la nostra entitat duu a terme per als nostres socis.

En tot cas, l'Usuari podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o oposar-se a aquest, dirigint escrit a FACUA, calle Bécquer, 25 B - 41002 Sevilla, o mitjançant correu electrònic a socios@facua.org.

L'Usuari té dret a presentar una reclamació davant l'Agencia Española de Protección de Datos, si considerés que el tractament de les seves dades no és conforme a la normativa vigent.