Política de privacitat i protecció de dades:

Segons el que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, t'informem que les dades de caràcter personal que ens facilitis seran tractats amb estricta confidencialitat i s'emmagatzemaran en un fitxer de dades de caràcter personal sota la titularitat FACUA.

La finalitat del tractament de les dades és l'enviament de comunicacions sobre activitats de FACUA, l'adhesió a campanyes reivindicatives i de recollida i publicació de signatures i, en el cas que siguis soci, també per a la tramitació de les consultes i reclamacions que realitzis, prestar-te assessorament jurídic i tècnic i l'enviament de les publicacions periòdiques de l'associació.

Les dades que ens facilitis no seran, en cap cas, cedits amb finalitats comercials a cap empresa o institució. Les dades podran ser cedides a les nostres entitats col·laboradores per a la correcta execució de les activitats que FACUA duu a terme. També podran cedir-se a les administracions públiques en cas de requeriment per la seva part per a actuacions de comprovació o per a la presentació de denúncies i reclamacions en el teu nom. Mitjançant l'acceptació de la política de privacitat dónes el teu consentiment per a aquestes cessions.

Podràs deixar de rebre comunicacions de FACUA amb informació de les seves activitats punxant en l'enllaç que apareixerà al final del correu electrònic que rebis amb aquestes comunicacions.

Si ets soci, i a través de la teva zona privada en la web de FACUA, podràs excloure't de manera voluntària de rebre alguna de les nostres comunicacions i publicacions periòdiques.

El titular de les dades es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en les dades declarades, de manera que FACUA pugui mantenir les seves dades actualitzades en tot moment. El termini de conservació de les seves dades serà, segons la normativa vigent, de quatre anys una vegada sigui donat de baixa dels nostres fitxers.

En tot cas, podràs exercitar en qualsevol moment els teus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del seu tractament o l'oposició a aquest, dirigint escrit a FACUA, carrer Bécquer, 25 B - 41002 Sevilla, o mitjançant correu electrònic a socios@facua.org.

Finalment, et recordem el teu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideressis que el tractament de les teves dades no és conforme a la normativa vigent.