Multen amb més de 2 milions d'euros CaixaBank per cobrar una taxa per no recopilar dades personals

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha assenyalat que vincular la recopilació de dades al pagament o no d'una determinada quantitat vulnera el principi del consentiment atorgat lliurement.

Multen amb més de 2 milions d'euros CaixaBank per cobrar una taxa per no recopilar dades personals

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha imposat una sanció de més de 2 milions d'euros a CaixaBank, com a successora de Bankia, per una actuació duta a terme per l'entitat ara absorbida, que va vincular l'exempció del cobrament de comissions de determinats productes que els clients donessin el seu consentiment per rebre publicitat per qualsevol canal habilitat i que les seves dades personals poguessin ser cedides a altres empreses del grup.

Segons recull l'AEPD en la resolució d'expedient sancionador, això suposa una vulneració de la normativa de protecció de dades respecte de la recopilació del consentiment dels clients de Bankia.

La investigació es va iniciar arran d'una primera reclamació que va tenir entrada a l'Agència el febrer del 2019. Un client del compte ON de Bankia va comunicar a l'AEPD que l'entitat exigia que acceptés tots els consentiments de tractaments de dades personals que apareixien ja premarcats o acceptats i que, si elegia que no se cedissin les seves dades a terceres empreses, el banc li cobrava una taxa de 5 euros al mes per mantenir el compte.

La Subdirecció General d'Inspecció de Dades va reclamar informació a Bankia sobre la política de privadesa i publicitat dels comptes i targetes ON, ON Nómina i Un & Dos, de la qual es desprenia que Bankia eximia del pagament de comissions d'administració i manteniment del compte i targetes associades si els clients mantenien un "perfil digital".

Per tenir aquest "perfil digital", els clients devien, entre altres condicions, haver facilitat a Bankia el seu número de telèfon mòbil i correu electrònic i haver autoritzat el banc al tractament de les seves dades personals per a l'enviament de comunicacions comercials per qualsevol canal ja habilitat, la cessió de les dades personals a empreses del seu grup per a l'anàlisi del seu perfil a efectes comercials.

Això va motivar que els clients de Bankia que no havien acceptat l'enviament de comunicacions comercials per qualsevol canal o haguessin rebutjat cedir les dades personals a empreses del grup haguessin de pagar comissions per això, en considerar l'entitat que no complien amb el "perfil digital" precisament per aquesta negativa.

A més a més del primer reclamant, fins a sis usuaris més es van dirigir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per denunciar aquest cobrament de comissions.

Bankia va argumentar davant l'AEPD que els clients no estaven obligats a acceptar cap consentiment sobre el tractament de dades personals en el procés de contractació del compte ON, però en el cas que ho fessin i complissin amb la resta de condicions del perfil digital se'ls podia eximir del pagament de comissions de certs productes. "El procés de gestió de consentiments per part dels clients, que permet no sols prestar-los lliurement i a través de qualsevol dels canals de l'entitat, sinó també modificar-los en qualsevol moment i tantes vegades com el client vulgui de manera àgil i senzilla, garanteix que aquest consentiment es presti lliurement", va defensar Bankia.

El banc va eliminar les condicions d'acceptar la recepció de publicitat i la cessió de les dades a tercers el 15 de desembre de 2019 i va afegir-ne una relativa a tenir acceptat i activat el servei de missatgeria push a través de l'app Bankia. Les noves condicions es van començar a aplicar als clients preexistents dos mesos després.

Consentiment no atorgat lliurement

L'Agència de Protecció de Dades recorda que l'article 4.11 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) defineix el consentiment de l'interessat per al tractament de les seves dades personals com a "tota manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca per la qual l’interessat accepta, ja sigui mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, el tractament de dades personals que li concerneixen”.

A parer seu, en vincular l'exempció de comissions bancàries a la prestació del consentiment per a l'enviament de comunicacions comercials i la cessió de dades personals a les entitats del grup Bankia, "no es pot considerar que el consentiment s'atorga lliurement, mentre que, si no s'accepten aquests tractaments o es revoca posteriorment el consentiment així obtingut, es produeixen conseqüències negatives per a l'interessat que està subjecte, en aquest cas, a l'abonament de les comissions fixades per l'entitat bancària”.

CaixaBank, successora de Bankia, va al·legar que les comissions no constitueixen un gravamen, sinó la contraprestació dels serveis prestats pel banc, configurant-se com un element que s'ha d'incorporar al contracte de compte corrent la finalitat del qual és la remuneració dels serveis prestats, un raonament que l'AEPD no comparteix.

"Aquesta Agència considera que, efectivament, les comissions poden formar part del contracte de compte corrent remunerant els serveis que presti l'entitat bancària, però entén que la vinculació de l'exempció del cobrament a la prestació del consentiment per a altres tractaments de dades personals diferents dels propis del contracte, determina que el consentiment no es presti en condicions de llibertat", ha dictaminat.

Per tot això, la directora de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, Mar España Martí, ha resolt imposar a CaixaBank una multa de 2 milions d'euros per una infracció del RGPD, en relació amb l'obtenció del consentiment per a finalitats diferents de les pròpies del contracte condicionant-ne l'obtenció a l'exempció de comissions bancàries i una sanció de 100.000 euros en relació amb l'obtenció del consentiment a través de caselles premarcades.

Contra la resolució, CaixaBank pot interposar recurs de reposició davant la directora de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en el termini d'un mes o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Nacional.